Integrált politika

Integrált irányítási politika

A Vezetőség elkötelezett a fenntartható gazdálkodás és működés mellett, ennek tükrében határozta meg
a Társaság céljainak megfelelő integrált politikáját, melyben keretet fogalmazott meg a célok kitűzéséhez,
és azok eléréséhez, valamint kinyilvánította az érdekelt felek minőség, biztonságkezelés,
környezettudatosság és információbiztonsággal kapcsolatos követelményeinek teljesítése és a folyamatos
fejlesztés iránti elkötelezettségét, valamint a jogszabályok és egyéb Társasági kötelezettségek betartását.

A minőség- és környezetirányítási vezető, a védelmi vezető, illetve az információbiztonsági igazgató
gondoskodik a minőség, biztonságkezelés, információbiztonság és környezetközpontú irányítási politika
kommunikálásáról, és arról, hogy azt megértsék és alkalmazzák a szervezet minden szintjén. Minden új
belépő munkatárs oktatásban részesül az Integrált irányítási politikában foglaltakról.

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. minőség, biztonságkezelés, információbiztonság és környezetközpontú
irányítási politikája és környezetvédelmi nyilatkozata elérhető a munkatársak, a partnerek, az érdekelt
felek és a nyilvánosság számára is.

A minőség, biztonságkezelés, információbiztonság és környezetközpontú irányítási politika tartalmát a
folyamatos alkalmasság szempontjából évente legalább egyszer a vezetőségi átvizsgáláson vagy lényeges
változás bekövetkezése esetén a vezetőség felülvizsgálja.

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. a belföldi jelenléte mellett a külföldi piaci pozíciójának folyamatos
erősítése és fejlesztése segítségével a jövőben mind meghatározóbb tényezője kíván lenni a biztonsági
papírgyártásnak.

A Társaság célkitűzéseit ISO 9001, CWA 15374, ISO 27001, valamint ISO 14001 szabványok szerinti
rendszerek hatékony működtetésével és az 1221/2009/EK [2017/1505EU] (EMAS) rendelet szerinti
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszernek való megfeleléssel kívánja teljesíteni.

A Társaság fő feladatának tekinti, hogy a biztonsági papírgyártás területén biztosítsa a vevők
elégedettségét mind a minőség, a nyújtandó védelmi megoldások, a szolgáltatások színvonalában és az
ezekhez kapcsolódó árakban, mind a biztonságkezelés terén és – mint biztonsági papír beszállító –
következetesen a CWA 15374 szabvány követelményei szerint működjön.

Az információbiztonság-irányítási rendszer bevezetésével és a kockázatkezelési-folyamat integrálásával, a
cél megőrizni az információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, a partnerekben a
bizalom jelenlétének megerősítését a tekintetben, hogy az informatikai kockázatokkal kiemelten és
megfelelő módon foglalkozik. Az információbiztonság rendelkezéseit, politikát és a teljesítmény
értékelését részletesen az Információ Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

További cél, az élenjáró környezetvédelmi gyakorlat megismerése és alkalmazása, a környezetszennyezés
megelőzése, a gyártási veszteségek, a környezetterhelés és a természeti erőforrások felhasználásának
csökkentése. Ennek érdekében a Társaság vállalja, hogy EMAS rendelet szerinti környezetvédelmi vezetési-
és hitelesítési rendszert működtet (regisztrációs szám: HU-000040).

Az FSC® tanúsítvány (License Number: FSC-C139900) garantálja, hogy a Társaság kizárólag a felelős
erdőgazdálkodási követelmények betartásával kitermelt fa feldolgozásával készült cellulózrostot használ
az FSC® termékcsoportokba tartozó termékek gyártásához.

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. nyilatkozatban kifejezi szándékát, hogy biztonsági papír gyártói
tevékenysége során megfeleljen önnön igényének, valamint azon vevői követelményeknek, melyek a
felelős erdőgazdálkodás biztosítását állítják a középpontba.

A Társaság vezetősége elkötelezett a környezeti teljesítmény folyamatos javítása mellett, a stratégiai és
operatív döntéseket is ennek szellemében hozza meg.

A management kifejezi feltétlen elkötelezettségét a Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok,
határozatok, az egyéb követelmények betartása, valamint a minőség, biztonságkezelés,
információbiztonság és környezetközpontú irányítási rendszer hatásosságának folyamatos növelése iránt.

A hatékony biztonságkezelés, információbiztonság és eredményes gazdálkodás biztosításáért, magas
színvonalú termék és szolgáltatás előállításáért, a környezet védelméért teendő intézkedések:

a termékek és szolgáltatások megfelelő minőségben és időben történő biztosítása;a marketing és
kereskedelmi tevékenység fejlesztése;
teljes körű információbiztonsági felügyelet létrehozása és fenntartása;
megfelelési rendszer működtetése;
új termék és szolgáltatások, új megoldások piaci bevezetése;
a speciális szakmai ismeretek bővítése;
termelés- és minőség centrikus beruházások végrehajtása;
a védelmi rendszer fejlesztése, stratégiai informatikai partnerekkel történő együttműködés;
a hibamegelőző tevékenység hatékonyságának növelése;
a szennyezőanyag kibocsátás csökkentése, havária megelőzése;
korszerű kockázatkezelési eljárás alkalmazása a működési kockázatok hatásainak csökkentésére;
a természeti erőforrások felhasználásának racionalizálása;
környezetkímélő alap- és segédanyagok felhasználása;
keletkező hulladékok hasznosítási arányának növelése.

A célok teljesülése érdekében a Társaság oktatással és aktív kommunikációval segíti jelen politikai céljaink
és eredményeink megismertetését a munkatársaival, partnereivel és minden dolgozójától elvárja, hogy
munkáját ennek a politikának a szellemében végezze.

Miskolc, 2023. november 22.

Ráczkövy Gizella

vezérigazgató

A Társaság Környezetvédelmi nyilatkozata itt olvasható